Algemene voorwaarden Gifture Photobooth

Algemene Voorwaarden van Gifture.nl (als onderdeel van R & R Websolutions), gevestigd te Leidschendam. Publicatiedatum Algemene Voorwaarden: 1 september 2017

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gifture Photobooth en op iedere tussen Gifture Photobooth en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Gifture Photobooth. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Gifture Photobooth behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Gifture Photobooth erkend.
  4. Gifture Photobooth garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Gifture Photobooth bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar of omdat de datum van een dienst al is volgeboekt), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  3. Aan de leveringsplicht van Gifture Photobooth zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Gifture Photobooth geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
 4. Reserveren en boeken
  1. U kunt uw reservering altijd kosteloos annuleren.
  2. Als u beslist om de reservering om te zetten in een boeking heeft u alsnog 14 kalenderdagen bedenktijd. In die bedenktijd kunt u alsnog uw boeking kosteloos annuleren. U krijgt dan het volledig betaalde bedrag teruggestort binnen 30 kalenderdagen. Wanneer u uw boeking niet binnen 14 kalenderdagen annuleert wordt uw boeking definitief. Deze bedenktijd geld niet voor: diensten die al uitgevoerd zijn binnen de bedenktijd.
  3. Wij kunnen uw reservering maximaal 60 dagen voor u vasthouden. Daarna wordt de reservering omgezet naar een boeking. Als u hiermee niet akkoord gaat vervalt de gereserveerde datum en dan heeft Gifture Photobooth het recht de gereserveerde datum weer open te stellen aan andere geïnteresseerd. Gifture Photobooth zal u altijd van te voren informeren wanneer uw reservering omgezet wordt in een boeking.
 5. Gegevensbeheer
  1. Indien u een bestelling plaatst bij Gifture Photobooth, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gifture Photobooth. Gifture Photobooth houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. Gifture Photobooth respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. Gifture Photobooth maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 6. Aanbiedingen
  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Gifture Photobooth zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen verbinden Gifture Photobooth slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van Gifture Photobooth gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. Gifture Photobooth kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 7. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst tussen Gifture Photobooth en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Gifture Photobooth op haalbaarheid is beoordeeld.
  2. Gifture Photobooth behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 8. Afbeeldingen en specificaties
  1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Gifture Photobooth gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Overmacht
  1. Gifture Photobooth is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gifture Photobooth alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  3. Gifture Photobooth behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gifture Photobooth gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  4. Indien Gifture Photobooth bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Gifture Photobooth is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
 11. Betaling
  1. Het factuurbedrag dient altijd volledig betaald te zijn voordat de dienst wordt uitgevoerd.
  2. Als ondersteuning van de reservering dient 20% van het totaalbedrag binnen 7 dagen na factuurdatum aanbetaald te worden. Het resterende bedrag van het totaalbedrag dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
 12. Gebruik van Photobooth
  1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met de photobooth om te gaan en ervoor te zorgen dat de photobooth overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
  2. Huurder is gehouden de photobooth schoon en compleet te houden. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen schoonmaakkosten / reparatiekosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,-.
  3. Het op / afbouwen en het aansluiten van randapparatuur dient te gebeuren door een door Gifture Photobooth geinstrueerd persoon.
 13. Annulering van de overeenkomst door huurder
  1. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tenminste vier weken voor aanvang van de huurperiode zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
  2. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder binnen twee weken voor aanvang van de huurperiode zal het volledig verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
 14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gifture Photobooth en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Gifture Photobooth er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.